Eesti keele oskuse tasemed ja testimine

Eesti keele oskust on vaja hinnata selleks, et valida endale sobiv keelekursus.

Keeletaseme enesehindamisskaala abiga on võimalik enda keeletaset määratleda.

Testimine on vajalik ja mõeldud kõigile, kes soovivad osaleda eesti keele kursusel, kuid ei tea, millise taseme rühma nad oma keeleoskuse järgi sobivad. Siit saavad abi ka need, kes soovivad eesti keele tasemeeksamit sooritada, ent ei tea, missugusele tasemeeksamile ennast kirja panna või kes soovivad tutvuda SA Innove eksamikeskuses kasutatud tasemetestide näidisülesannetega.

Eesti keele tasemeeksamitega testitakse eesti keele kui riigikeele oskust. Tasemeeksamid on mõeldud neile, kes soovivad taotleda Eesti Vabariigi kodakondsust ja/või kelle ametikohal on nõutav eesti keele oskuse taseme tõendamine.

Eesti keele oskuse, selle hindamise ja kontrollimise nõuded sätestab Keeleseadus. Eesti keele tasemeeksamite ülesehitus ja läbiviimise kord on kinnitatud haridus- ja teadusministri määrusega. Ametikohal nõutud keeleoskustasemed on kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega. Ametialast keeleoskust mõõdetakse ja riiklikke eksameid korraldatakse Eestis neljal tasemel: eesti keele A2-tase, B1-tase, B2-tase ja C1-tase. Keeleoskuse nõude määramisel lähtutakse avaliku teenistuja liigist, ametikoha põhigrupist, ametikohtade põhigruppide atesteerimisnõuetest, kutsestandardites esitatud keeleoskusnõuetest ja töö iseloomust. Isikute kohustusliku keeleoskustaseme määramisel on aluseks Euroopa keeleõppe raamdokumendis kirjeldatud keeleoskustasemed.

Tasemeeksameid korraldab Sihtasutus Innove, vt rohkem infot siit: https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/

Eesti keele tasemeeksamitele registreerumise info leiate siit: http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid/registreerumine

Samas on eesti keele õppijatele jätkuvalt abiks Integratsiooni Sihtasutuse loodud veebipõhised harjutusvarad, E-Fant (http://www.efant.ee/std/) ja Kutsekeel (www.kutsekeel.ee).

Oma valmisolekut eksamiks ja eesti keele oskust saate testida tasuta keeletestide keskkonnas: http://web.meis.ee/testest/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&reloadpub...

Keeleoskuse esmaseks määramiseks saate läbida kiirtesti siin: https://viktoriin.meis.ee/soeltest/

Eesti keele testimise veebikeskkonna jaoks loodud ülesandeid testiti uussisserändajate kohanemisprogrammi piloteerimise käigus ning Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppurite hulgas. Veebikeskkond valmis Integratsiooni Sihtasutuse, Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse, Juku Lab OÜ ning Tallinna Ülikooli koostöös. Keskkonna loomist toetasid Kultuuriministeerium ja Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond.