Keeleõpe Eesti kodakondsuse taotlemiseks

Tule ja õpi tasuta eesti keelt ning saa Eesti kodanikuks!

Vähemalt viis aastat Eestis seaduslikul alusel elanud inimesed, kes soovivad taotleda Eesti kodakondsust ja kes vastavad põhilistele kodakondsuse taotlemise tingimustele, saavad tasuta õppida eesti keelt nulltasemelt kuni tasemeni B1 k.a. Selleks sõlmib sihtasutus soovijaga keeleõppelepingu.

Milleks sõlmitakse keeleõppeleping?
Keeleõppeleping annab võimaluse tasuta eesti keele õppeks ning selleks võetud tasustamata õppepuhkuse hüvitise saamiseks.
Keeleõppelepinguga võtab inimene kohustuse läbida tasuta keeleõpe kuni eesti keele B1 taseme  saavutamiseni ja esitada Eesti kodakondsuse taotlus ühe aasta jooksul pärast eesti keele B1 taseme eksami sooritamist.

Kes saab keeleõppelepingu alusel eesti keelt õppida?
Keeleõppeleping sõlmitakse inimesega, kes soovib saada Eesti kodakondsust ning:

 • kes on vähemalt 15-aastane;
 • kes on elanud Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel vähemalt viis aastat;
 • kes ei ole viimase kahe aasta jooksul enne lepingu sõlmimist osalenud riigi rahastatud või kaasrahastatud soovitava taseme eesti keele õppes;
 • kelle suhtes ei esine kodakondsuse seaduse § 21 lõikes 1 sätestatud asjaolu. 

NB! Lepingu sõlmimiseks 15–18-aastase alaealisega peab olema tema vanema või eestkostja nõusolek.

Millise taseme tasuta eesti keele kursustega on tegemist?
Kursused on mõeldud nii nendele, kes soovivad alles alustada eesti keele õppimist kui ka nendele, kes juba oskavad eesti keelt algtasemel, kuid kelle tase on alla B1.

Kuidas selgitatakse välja inimese praegune eesti keele tase?
Enne keeleõppelepingu sõlmimist hindab inimese keeleoskust keelekursuse läbiviija.

Kuidas esitada avaldus tasuta eesti keele kursustel osalemiseks ja kuidas toimub keeleõppelepingu sõlmimine?
Kõigepealt tuleb esitada avaldus. Pärast avalduse kättesaamist saadab sihtasutus 5 tööpäeva jooksul edasised tegevusjuhised.
 

Esita avaldus

 

Kus ja millal tasuta eesti keele kursused toimuvad?
See sõltub inimese eelistustest ja sellest, kui suur huvi on samas piirkonnas tasuta eesti keele kursustel osalemiseks. Avalduses saab ära märkida, millises linnas, vormis ja millal on soov eesti keele kursustel osaleda.

Kui kaua kursused toimuvad?
See selgitatakse välja individuaalselt. Keeleõppe pikkus sõltub sellest, milline on inimese praegune eesti keele tase ja täpsem vajadus. Iga keeletaseme kursus kestab 160 tundi.

Kuidas tasuta eesti keele kursustel osalenud töötavale inimesele hüvitatakse õppepuhkus?
Keeleõppelepingu sõlminud inimesele, kellele on keeleõppes osalemiseks antud tasustamata õppepuhkust, makstakse ühe keeleoskustaseme kohta 20 kalendripäeva hüvitist tema keskmise palga alusel. Hüvitise arvutamise ülemmäär on Eesti aasta keskmine brutokuupalk.

Tasustamata õppepuhkuse hüvitist saab taotleda üks kord kuus tasustamata õppepuhkuse järgselt. Selleks, et hüvitist taotleda, tuleb täita taotlusvorm ning allkirjastada see nii enda kui tööandja poolt. Allkirjastatud taotlused tuleb edastada vastavalt keelelepingu tingimustele aadressile keeleleping@integratsioon.ee. Taotlusvormi leiate siit:

 

OLULINE TEADA!

 • Inimese vastavust keeleõppelepingu sõlmimise tingimustele kontrollib Politsei- ja Piirivalveamet.
 • Keeleõppelepinguga võtab inimene kohustuse läbida tasuta keeleõpe kuni eesti keele B1 taseme saavutamiseni ja esitada Eesti kodakondsuse taotlus ühe aasta jooksul pärast eesti keele B1 taseme eksami sooritamist.
 • Kui inimene ei saa esitada kodakondsuse taotlust ühe aasta jooksul, sest ta ei ole elanud enne Eesti kodakondsuse saamise taotluse esitamise päeva Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel vähemalt kaheksa aastat, millest viis aastat püsivalt, võib ta kokkuleppel Integratsiooni Sihtasutusega esitada Eesti kodakondsuse taotluse kolme aasta jooksul pärast eesti keele B1 taseme eksami sooritamist.
 • Keeleõppeleping loetakse täidetuks, kui inimene on esitanud Politsei- ja Piirivalveametile Eesti kodakondsuse taotluse.
 • Kui inimesel ei õnnestu keeleõppelepingut täita ja selleks puuduvad mõjuvad põhjused või kui ta ei vastanud lepingu sõlmimise ajal lepingu sõlmimise tingimustele, tuleb inimesel keeleõppekulud hüvitada ja talle makstud hüvitis tagasi maksta.
 • Keeleõppelepingu sõlmimise, keeleõppes osalemise, hüvitise maksmise, õppekulude ja hüvitise arvestamise ning tagasi maksmise tingimused ja korra, sh esitatavate isikuandmete loetelu on kehtestanud siseminister oma määrusega.
   

LISAINFO:
Integratsiooni Sihtasutuse nõustajad aitavad sind meeleldi tasuta infotelefonil 800 9999 (välisriigist helistades +372 6599025) või e-posti aadressil info@integratsiooniinfo.ee.

LOE LISAKS:

 • Tutvu juhiste ja nõuannetega kodakondsuse taotlejale SIIN
 • Oled oodatud ka põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise koolitustele. Koolitusel saavad osaleda kõik eesti keelest erineva emakeele ja eesti kultuurist erineva kultuuriga vähemalt 18-aastased Eesti püsielanikud ja uussisserändajad. Koolituse kestus on 18 akadeemilist tundi. Loe täpsemalt SIIN.

 

Tasuta eesti keele õpet keeleõppelepingu alusel rahastab Siseministeerium.