Kultuuriõpe

Eesti kultuuriruumi tutvustavate kultuuriõppe mooduli tegevuste eesmärk on eesti keelest erinevat emakeelt rääkivate inimeste suurem teadlikkus Eesti kultuuriruumist ja seekaudu Eesti ühiskonna sidususe suurendamine. Kultuuri tundmise õppekäikude ja keele praktiseerimist toetavate tegevustega soodustatakse vähelõimunud püsielanike ja uussisserändajate kohanemist Eesti kultuuriruumis ja kombestikus.

Osalejad saavad uusi teadmisi Eesti kultuuriruumi ja kombestiku kohta, sh ka Eesti looduse, ajaloo, kunsti, muusika, käsitöö, tööstuse, teaduse, hariduse, rahvakultuuri, toidu, ajakirjanduse ning erinevate eelpool nimetatud valdkondade tuntud inimeste kohta Eestis. Kultuurimoodulis osalemine aitab leida kontakte ja pakub võimaluse suhelda ning arutleda Eestit mõjutanud kultuuriliste nähtuste üle. Lisaks saavad osalejad tutvustada üksteisele oma kultuuri ja tavasid.

Kultuurimoodulis antakse ülevaade olulisematest teemadest, mis on mõjutanud Eestit ja Eestis elavaid inimesi ning jätnud jälje eestimaalaste maailmanägemisele. Eesti kultuuriruumi ja kombestikuga tutvumine toimub nii grupiga kui iseseisvalt: õppides, lugedes, infot otsides ja seda grupikaaslastega jagades, loengutes ja haridusprogrammides osaledes, muuseume-näitusi külastades ja ühistel kohtumistel toimunu üle arutledes.

Lisaks kultuuriteadmiste omandamisele võimaldavad õppekäigud ning omavahelised kohtumised osalejale keelepraktikat ja tavaelus vajaliku sõnavara kasutamist. Kultuurimooduli tegevused toetavad osaleja eesti keelse suhtlusoskuse arengut. Näiteks räägitakse peale kultuurisündmuste külastamist kogetud teemadel ning loetakse eestikeelset kirjandust ja tutvustatakse loetut teistele.

Kultuurimooduli tegevused hõlmavad muuhulgas:

  • etendusasutuste, muuseumite ja kinode külastamist;
  • ekskursioone ja/või väljasõite;
  • osalemist kultuuriüritustel;
  • külaskäike rahvuskultuuriseltsidesse;
  • kultuurilisele dialoogile pühendatud töötubasid ja arutelusid jne.

 

Kultuurimooduli maht osalejale on 20 akadeemilist tundi (kultuuri tundmaõppimine, sh nt loengutsükkel, töötoad, arutelud) + 5 õppekäiku (nt muuseumite või muude asustuste külastused, ekskursioonid, muusika, klubiõhtud vms). Kultuurimooduli tegevused on osaleja jaoks tasuta.

Tegevusi pakutakse 2022. aasta aprillist oktoobrini tsüklitena kuni 10 akadeemilist tundi korraga 1-4 kuu jooksul. Grupi suurus on 10-50 inimest, gruppidel on erinevad ajagraafikud.

 

Enda jaoks sobiva piirkonna ja ajagraafikuga kultuurimoodulit valida ning gruppi registreeruda saab kultuuriõppe korraldajate juures:

Eesti Rahva Muuseum pakub kultuuriõppemoodulis osalemist alates 26. aprillist 2022.
Kontakt ja registreerimine: Eesti Rahva Muuseumi metoodik Virve Tuubel, tel. 7363025, virve.tuubel@erm.ee.

Eesti Instituudi korraldatavas kultuuriõppemoodulis osalemiseks algab registreerimine 3. maist 2022, alates 10. maist 2022 saab igaüks valida enda huvi järgi ja koostada endale sobiva tunniplaani. Esimesed tegevused toimuvad alates 21. maist 2022.
Kontakt ja registreerimine: MTÜ Eesti Instituut, Kultuurisammu projektijuht Valeria Mihhailova, valeria.mihhailova@estinst.ee või kultuurisamm@estinst.ee
Registreerimine: kultuurisamm.ee.

Kultuuriõppe moodul on üks kolmest kursusest, mis aitavad eesti keelt mitte emakeelena rääkivatel inimestel Eestis paremini hakkama saada. 

Eesti keele õpet rahastab Kultuuriministeerium ning perioodil 2014 - 2022 ESF projekt „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“.