Meist

Integratsiooni Sihtasutuse missioon on valdkonna kompetentsikeskusena toetada lõimunud ja sidusa ühiskonna kujunemist.

Meie tegevus on suunatud neljale peamisele sihtrühmale:

1. Teistest rahvustest Eesti püsielanikud
2. Eestisse saabuvad uussisserändajad
3. Väljaspool Eestit elavad rahvuskaaslased
4. Eestisse tagasipöörduvad inimesed

Kuna lõimumine on alati mitmepoolne protsess, on Integratsiooni Sihtasutuse tegevused suunatud ka eesti emakeelega inimestele ja laiemale avalikkusele eesmärgiga toetada lõimumist ja kohanemist soodustavaid hoiakuid ning kaasata kõiki ühiskonnagruppe.

Katame oma tegevustega terve Eesti. Eesti keele ja kultuuri õppe toetamiseks on loodud Narva ja Tallinna eesti keele majad.

Meie alusväärtused

Avatus. Ühiskond muutub kiiresti ja me peame olema valmis muutuma koos sellega. Saame oma missiooni ellu viia ainult koostöös partnerite ja sihtrühmaga, mistõttu oleme alati avatud uutele võimalustele, ideedele ja väljakutsetele. Julgeme katsetada uusi lähenemisi, millega kaasneb nii õigus eksida kui ka vastutus eksimustest õppida.

Usaldusväärsus. Meie tegevuse alustalaks on pädevus. Suhtume töösse suure põhjalikkusega, meie öeldu ja tehtu kannab endas kvaliteedimärki. Meie tegevused põhinevad teadmistel ja faktidel, võtame aega süvenemiseks ja analüüsiks.

Hoolivus. Väärtustame lugupidamist kõikjal ja kõiges. Oleme hoolivad ja austavad nii meie tegevustes osalejate, partnerite kui ka oma kolleegide suhtes. Oleme ühtehoidvad ja hindame väga meeskonnatööd. Suhtume heaperemehelikult meie kätte usaldatud ressursside kasutamisse.

Tulemuslikkus. Oleme lahenduste leidmisele pühendunud organisatsioon, keskendume meile antud vahenditega parima võimaliku tulemuse ja pikaajalise mõju saavutamisele. Väärtustame algatusvõimet ja innovaatilisust, hindame soovi areneda ja õppida.

Sihtasutuse tegutsemise alus

Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.

Integratsiooni Sihtasutus on partner paljudele ministeeriumidele nende valdkondade strateegiliste eesmärkide elluviimisel, sh Kultuuriministeeriumile, Siseministeeriumile, Haridus- ja Teadusministeeriumile, Sotsiaalministeeriumile, Rahandusministeeriumile jt. Oma strateegias ja tegevustes lähtume riiklikes arengukavades kokkulepitud eesmärkidest.

Ajalugu

Integratsiooni Sihtasutus loodi 31. märtsil 1998 nime all Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus. 2008. aasta kevadest kuni 2009. aasta lõpuni kandis asutus nime Integratsiooni Sihtasutus.

1. jaanuaril 2010 ühines Integratsiooni Sihtasutusega 10. juunil 1992 asutatud Sihtasutus Eesti Migratsioonifond. Ühendatud asutuse nimeks sai Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA).

Alates 15. märtsist 2017 on sihtasutuse nimeks taas Integratsiooni Sihtasutus.