Noorte rahvuskaaslaste keelelaagrid Eestis 2022

Välismaal elavad eesti päritolu noored on oodatud ka sel aastal Eestisse eesti keele ja kultuuri laagrisse!

Keelelaagrites osalevad 13-18aastased noored õpivad üheskoos eesti keelt, suhtlevad eestlastest eakaaslastega ning õpivad paremini tundma Eesti kultuuri. Käiakse ekskursioonidel, tehakse sporti ning tutvutakse Eesti vaatamisväärsustega. Soovime, et välismaal elavad eesti noored tunnetaksid sidet kodumaa ja eesti keelega.

2022. aasta suvel on planeeritud kolm laagrivahetust, kokku 66 noorele:

 • I vahetus 4.-14. juulil noortele, kes on oma keeleoskustasemelt algajad;
 • ​​​​II vahetus 18.-28. juulil noortele, kes valdavad eesti keelt edasijõudnu tasemel;
 • III vahetus 1.-11. augustil noortele, kes valdavad eesti keelt vabalt.

 

Laagrisse registreerumine lõppenud. Registreerumine toimus kuni 15.04.2022, teatame noore vastuvõtust keelelaagrisse e-posti teel hiljemalt mai alguseks ning seejärel saadame lapsevanemale lepingu, mida ootame allkirjastatult tagasi hiljemalt 31. maiks 2022.

Palun arvestada, et registreerimine ei taga kohta laagris ja lõpliku kinnituse laagris osalemise kohta saadame kirja teel. Valiku teeme lähtudes noore keeleoskusest, motivatsioonist, vanusest, asukohamaast, väljaspool Eestit elamise ajast ja laagris eelnevalt viibitud kordade arvust.

Ainult allkirjastatud leping garanteerib valituks osutunud noorele koha eesti keele ja kultuuri laagris. Laagrikoha vabanemisel antakse laagrikoht järgmisele noorele.

  On oluline, et laagris osaleval noorel oleks huvi ja motivatsiooni õppida eesti keelt ja tutvuda eesti kultuuriga. Keelelaagris võimaldatakse väljastpoolt Eestit elavatel noortel saada organiseeritud ja sihipärast keeleõpet, suhelda laagrikeskkonnas oma eestlastest eakaaslastega, osaleda eakohastes ühistegevustes, osa saada sportimis- ja isetegevusvõimalustest, tutvuda Eestimaa ja selle kultuuriga ning osaleda ekskursioonidel.

  Tagame eestikeelse suhtluskeskkonna. Laagris on vajalikud ruumid ühistegevuseks, sportimiseks, toitlustamiseks kolm korda päevas ja majutamiseks ning vastab kõikidele kehtestatud nõuetele, sh nõuded hügieeni-, toitlustus- ja majutustingimustele, tuleohutusele, arstiabile, vetelpäästele, personalile jm. Tagatud on noortele sidepidamise võimalus oma vanemate või hooldajatega laagris olemise ajal.

  Laagris osalemine on noorele tasuta. Noorel peab olema kaasas Eestis või Schengeni riikides kehtiv eesti-, vene- või ingliskeelne (või nendesse keeltesse tõlgitud) tervisekindlustus. Eestisse reisimise ning tervisekindlustuse kulud katab noore vanem/hooldaja. Neid kulusid me ei hüvita. Kui perel on raskusi finantsiliselt toetada laagris osalemist, siis palun selles registreerimisel meid teavitada.

  Laagrite korraldamist rahastavad Kultuuriministeerium ja Haridus- ja Teadusministeerium, reisikulud kompenseerib vajaduspõhiselt Välisministeerium.

  Juhime tähelepanu, et seoses COVID-19 ulatusliku levikuga järgime laagrite korraldamisel Vabariigi Valitsuse etteantud juhiseid. See võib tähendada olulisi piiranguid laagri korraldamisele (kohtade arv, ekskursioonid jne) või ka laagri ära jätmist. Kõikidest muudatustest laagri korraldamisel teavitame vahetuses osalejaid niipea, kui muudatused vajalikuks osutuvad.

  Lisainfo:

  Kaire Cocker
  rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht
  e-post kaire.cocker@integratsioon.ee
  tel +372 659 9031

   

  RAHVUSKAASLASELE

  Meie eesmärk on, et Eestisse naasvad inimesed kohanevad sujuvalt ühiskonnaga ja et välisriikides elavad rahvuskaaslased oleksid tihedalt seotud Eestiga.

  Tagasipöördujale

  Tagasipöördujale

   

  Välisriigis elavatele eestlastele

  Välisriigis elavatele eestlastele