Saabujale

Tänu suurepärastele e-lahendustele ja sõbralikele ametnikele on Eestisse elama, töötama ja õppima asumine lihtne.

Nagu kõikidel teistel riikidel nii ka Eestisse saabumiseks ja Eestis ajutiseks viibimiseks peab välismaalasel olema seaduslik alus. Selle kohta leiad teavet Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt (https://www2.politsei.ee/et/teenused/eestis-viibimise-seaduslikud-alused/).

Eestisse saabujatele annavad nõu elamisloa küsimustes Politsei- ja Piirivalveameti migratsiooninõustajad www.politsei.ee/et/migratsiooninoustajad. 

Lisaks elamisloale on Eestisse saabujale sama tähtsad teemad eesti keele õpe ning praktiseerimine, elukorraldus, töötamine ning ettevõtluses tegutsemine, haridus, elukoha valimine, arstiabiteenus ja sotsiaalabi, avalikud teenused ja toetused.

Integratsiooni Sihtasutuse nõustajad ja nõuandeveeb pakuvad mitmekülgset teavet ning vajadusel suuname inimesi edasi vastava ametkonna või teenusepakkuja juurde. Integratsiooni Sihtasutuse nõustajad aitavad elanikel tutvuda võimalike avalike teenustega ning on toeks riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega suhtlemisel.

Nõustamisele on oodatud igaüks, kellel on küsimusi Eestis elamise kohta!

Integratsiooni Sihtasutuse nõustamiskeskuse nõustajaid on võimalik kaasata ka ettevõtete infotundidesse ja teavitusüritustele, kus nad saavad tutvustada nõustamisteenust ning rääkida lähemalt, milliste küsimuste korral tasub nõustaja poole pöörduda. Samuti on nõustajad kokkuleppel tööandjatega valmis tulema ettevõtetesse, kus töötavad teistest rahvustest isikud, et neile töökohal grupinõustamist pakkuda.

Integratsiooni Sihtasutuse nõustamiskeskuse tegevusi viiakse ellu ESF projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ tegevuse „Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine“ raames.