Töö roma kogukonnaga

Roma kogukond Eestis on üpris väikesearvuline, hinnanguliselt 1000–1200 inimest. Ligi kolmandik neist on koondunud Valga valda. Liikuva eluviisi ja kultuurierinevuste tõttu vajab roma kogukond tuge sotsiaalse kindlustunde loomisel ja hariduse omandamisel.

Võtmeteguriks koostöö toimimisele roma kogukonna ja kohalike vallatöötajate vahel on usalduse loomine. Just selle eesmärgiga tegutsevad Valgas alates 2020. aastast Integratsiooni Sihtasutuse roma kogukonna mentorid. Tegemist on Euroopas laialt levinud praktikaga, mis on osutunud romade lõimumisteenustest tõhusaimaks. Tegevust toetavad Kultuuriministeerium ja Haridus- ja Teadusministeerium.

Mentorite ülesandeks on koostöö edendamine roma perede, kohaliku omavalitsuse ja selle asutuste vahel. Sihtrühmaks on roma pered, kelle registreeritud elukoht asub peamiselt Valga vallas, ning roma lapsed ja noored, kes vajavad tuge koolikohustuse täitmisel. 2022. aastal on Valgas ametis üks mentor.

Pakutakse:

  • perede individuaalset nõustamist ja praktilist abi suhtluses kohaliku omavalitsuse ja selle allasutustega;
  • omavalitsusasutuste nõustamist roma tavade ja kogukonna spetsiifika teemal;
  • roma kogukonnale erinevate lõimumist soodustavate tegevuste korraldamist;
  • tegevusi lastele ja noortele, et tõsta nende huvi hariduse vastu ning neid ühiskonna ellu rohkem kaasata.

 

Üks prioriteete on roma laste ja noorte haridus. Mentor suhtleb aktiivselt peredega, räägib lasteaias ja koolis käimise tähtsusest, vajadusel abistab lapsi koolitöödes. Koostöös Integratsiooni Sihtasutuse ja vallaga otsitakse aktiivselt võimalusi, kuidas suurendada noorte huvi hariduse vastu ja tihendada kontakte Eestis toimuvaga. 2021. aasta juulis korraldati linnalaager 15 roma noorele, kes lõid kaasa koolitustel ja praktilistes töötubades ning tegid koos mentoritega väljasõite muuseumidesse ja külastuskeskustesse üle Eesti. Seni ei olnud paljudel Valga roma noortel kuigivõrd võimalusi Eestis ringi sõita. Väga populaarseks osutusid ka roma tantsu koolitused nii väikestele tüdrukutele kui ka vanematele neidudele. Mentorid on aidanud uutel Valgasse kolinud peredel kohaneda – leida perearsti, sobivat lasteaeda ja kooli, vajadusel vahendada humanitaarabi, tellida puuduolevaid dokumente jne.

Tänu kohtumisele Roma Education Fundi esindajatega on Eesti lisatud riikide nimekirja, kus elavad roma päritolu tudengid saavad taotleda stipendiume.

Valgas tegutseb 2022. aastal mentorina Irina Anissimova, telefon 58082605.

Täiendav info:

Ave Härsing
Integratsiooni Sihtasutus
ave.harsing@integratsioon.ee
6599 024